Skip to main content

Garantievoorwaarden Heinzelmann Benelux:

Deze voorwaarden over de fabrieksgarantie (“Voorwaarden”) zijn enkel van toepassing op apparaten van Heinzelmann. De rechten op grond van deze Voorwaarden gelden naast de rechten die u, heeft op basis van de wettelijke garantie jegens de Heinzelmann Benelux.

Onder de wettelijke garantie heeft u in bepaalde gevallen recht op kosteloze aflevering van iets dat ontbreekt aan het product, kosteloze reparatie of kosteloze vervanging van het product. Deze Voorwaarden doen op geen enkele wijze afbreuk aan deze wettelijke rechten. Op basis van deze Voorwaarden geeft Heinzelmann Benelux op apparaten (“Garantie”) overeenkomstig hetgeen hieronder is aangegeven.

Heinzelmann Benelux garandeert uitsluitend garantie op nieuw geleverde zaken van enkel het merk Heinzelmann. Op de door Heinzelmann Benelux en/of Martijn van Roon ‘Kitchen Gear for Pro’s” geleverde zaken waarop fabrieksgarantie wordt verleend zijn uitsluitend de betreffende fabrieksgarantievoorwaarden van toepassing.

Omvang van de garantie:

 • Heinzelmann Benelux geeft garantie op haar apparaten gedurende een periode van 24 maanden voor consumenten en 12 maanden bij professioneel gebruik. Deze periode vangt aan op het moment van aflevering aan de eerste eindgebruiker (“Garantieperiode”). De dekking gaat automatisch in op het moment van aflevering.
 • Gedurende de Garantieperiode worden gebreken aan een apparaat, die op een materiaal-, ontwerp en/of productiefout terug te voeren zijn, kosteloos door Heinzelmann Benelux verholpen. Hierbij geldt wel dat deze gebreken gedurende de Garantieperiode, en onmiddellijk na constatering ervan, bij Heinzelmann Benelux en/of Kitchen Gear for Pro’s gemeld worden.
 • De Garantie op “nieuwe apparaten”. Hieronder wordt verstaan apparaten die, tot aan het moment van aflevering aan de eindgebruiker, niet gebruikt zijn. Apparaten die lichte beschadigingen bevatten maar niet zijn gebruikt, worden beschouwd als “nieuwe apparaten”, en vallen aldus onder deze Garantie. Apparaten die als demo- of showroommodel hebben gefungeerd, zijn geen “nieuwe apparaten” en vallen dus niet onder deze Garantie.

Uitsluitingen:

Niet onder deze Garantie vallen:

 • Apparaten die niet “nieuw” zijn (zie artikel omvang van de garantie)
 • Gebreken in, of schade aan, een apparaat die na de Garantieperiode worden gemeld
 • Breekbare -en slijtageonderdelen van een apparaat zoals knoppen, bekers, deksels en messen.
 • Te verwachten achteruitgang van functionaliteiten van het apparaat
 • Geringe afwijkingen van de gewenste eigenschappen van het apparaat, voor zover deze voor de waarde en de functionaliteit van het apparaat niet van belang zijn
 • Schade als gevolg van de chemische en elektrochemische inwerking van water en in het algemeen als gevolg van anomale omgevingsfactoren of contact met stoffen waartegen het apparaat niet anderszins bestand is
 • Gebreken aan, of schade door, een apparaat die terug te voeren zijn op de verplaatsing door of namens de eindgebruiker, onjuiste montage, onjuist gebruik, onjuiste bediening, onjuiste belasting, en/of niet-inachtneming van de montage- of gebruiksinstructies van het apparaat
 • Gebreken aan, of schade door, een apparaat die terug te voeren zijn op verkeerd uitvoeren, of niet-uitvoeren, van de onderhouds- en reinigingsvoorschriften zoals aangegeven in de gebruiksinstructies van het apparaat
 • Gebreken in, of schade door, een apparaat dat gerepareerd is door personen die daartoe niet door Heinzelmann Benelux gemachtigd waren en waardoor het gebrek of de schade veroorzaakt is
 • Gebreken in, of schade door, een apparaat dat is voorzien van reserveonderdelen of uitbreidingen of toebehoren anders dan originele producten van Heinzelmann Benelux en waardoor het gebrek of de schade veroorzaakt is
 • Apparaten waarvan op het typeplaatje, het E-nummer (typenummer), LOT-nummer (fabricatienummer) en/of serienummer van het apparaat verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is
 • Apparaten van Heinzelmann die gekocht zijn bij een verkoper die gevestigd is buiten de Benelux-zone (zie ook artikel Buitenland).

Reparatie van apparaten:

 • Indien een apparaat onder de Garantie valt, dan worden ondeugdelijke onderdelen van dat apparaat kosteloos gerepareerd of kosteloos door deugdelijke onderdelen vervangen, naar keuze van Heinzelmann
 • Vervangen onderdelen worden eigendom van Heinzelmann Benelux

Vervanging van apparaten

 • Voor zover reparatie of vervanging van onderdelen van het apparaat (zie artikel reparatie van apparaten) redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt – indien de eindgebruiker hierom verzoekt – door Heinzelmann Benelux binnen een redelijke termijn, een zo gelijkwaardig mogelijk vervangend nieuw apparaat geleverd.
 • Het apparaat dat vervangen is, wordt eigendom van Heinzelmann Benelux

Procedure Garantie

– Telefoon;

– E-mail;

– Online formulier.

 • De eindgebruiker kan de contactgegevens ook vinden op de website https://heinzelmannbenelux.com/contact/ ,
 • Indien een eindgebruiker een beroep wil doen op deze Garantie, dan dient hij de volledige en ongewijzigde aankoopbon met koop- en/ of leverdatum te overleggen. Heinzelmann Benelux kan om aanvullend bewijs van aankoop, eerdere reparaties en/of om het garantiecertificaat verzoeken.
 • Een aanspraak op reparatie ter plaatse is niet mogelijk

Consequentie van Garantie

Indien succesvol een beroep wordt gedaan op deze Garantie, dan leidt dit niet tot verlenging van de Garantieperiode en vormt dit evenmin het begin van een nieuwe Garantieperiode. De Garantieperiode voor onderdelen eindigt tegelijk met de Garantieperiode voor het apparaat als geheel.

Overige vorderingen

Afgezien van vorderingen voortkomend uit de wettelijke garantie of andere garanties die de eindgebruiker heeft gesloten, zal de eindgebruiker niet gerechtigd zijn op andere claims dan genoemd in deze Garantie.

Buitenland

Indien een naar een ander land dan een van de Benelux landen (“Land van Bestemming”) wordt verzonden en u een beroep op garantie doet, dient de klant zelf voor vervoer naar Heinzelmann Benelux zorgen. Verplaatsing van een apparaat naar een land buiten de Benelux-zone, laat deze Garantie vervallen.

Overige informatie

Heinzelmann Benelux verwerkt persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over deze verwerking kunt u vinden op de website.