Skip to main content

Privacyverklaring

Heinzelmann Benelux, gevestigd aan Hendrik Figeeweg 1e 2031 BJ Haarlem, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
https://heinzelmannbenelux.coml/
Hendrik Figeeweg 1e 2031 BJ Haarlem
06-54958484


Martijn van Roon is de Functionaris Gegevensbescherming van Heinzelmann Benelux. Hij/zij is te
bereiken via [email protected]


Persoonsgegevens die wij verwerken
Heinzelmann Benelux verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
[email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Heinzelmann Benelux verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Heinzelmann Benelux analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Heinzelmann Benelux verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Heinzelmann Benelux neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Heinzelmann Benelux) tussen zit. Heinzelmann Benelux gebruikt de volgende
computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Heinzelmann Benelux bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor
de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: totdat de klant de bewaartermijn wil beëindigen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Heinzelmann Benelux verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Heinzelmann Benelux gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf
doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking vanjouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken
in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je
gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere
vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
[email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen
wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Heinzelmann Benelux zal zo
snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Heinzelmann Benelux
wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Heinzelmann Benelux neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@martijnvanroo